Website Banners (2).png

Etik Kodlar

GÜNDEM

Bref, toplumun farklı kimliklerinden ve çelişen ideolojilerinden gelen okuyucuların arasındaki önyargı duvarını yıkarak birbirlerinin kurduğu argümanları sebepleriyle birlikte anlamalarını, empati kurmalarını hedefler. Toplumu ayrıştıracak, kutuplaştıracak tartışmalardan kaçınır. Demokratik ve çağdaş tartışma ortamları yaratabileceğine inandığı, bireylerin kritik düşünme ve sorgulama becerilerini geliştireceği her alanı konu alabilir. Bref’in etik kodları bu ana unsurların üstünden şekillenir.

 

Bref, hazırladığı içerikleri kamuya açık paylaşılan kaynaklardan derler. Bref’in tüm ürünlerinde görülen içeriklerin kaynakları bellidir ve kamusal alanda ulaşılabilir.

 

Bref, kişinin açıkça ürettiği argümana ek bir yorum veya analiz sunmaz. Kişinin ürettiği argüman üzerine gelen geri bildirimlerden yalnızca o kişi mesuldür. 

 

Bültenlerde yer alan argümanları üreten kişilerin isimleri ve meslekleri dışında kişisel ve özlük bilgileri okuyucuyla paylaşılmaz. Zira meslekleri ise yalnızca argümanı üreten kişilerin kendilerini ifade ettikleri meslekler ile bağlıdır. Bref bu konuda kişilerin beyanlarına ve yaptıkları çalışmalara bağlıdır. Tek başına bir karar mercii olarak bireylerin mesleklerini tahmin etmez.

 

Bref, toplumu ilgilendiren her konuda olduğu gibi siyasi gelişmeleri de takip eder. Türkiye siyasetine dair çelişen fikirleri derlerken siyasetçi veya partilere destek veren söylemlerde bulunan kişilerin görüşlerine yer verir; ancak doğrudan herhangi bir siyasi partinin propogandasını yapan içerik paylaşmaz. Hazırlanan bültenlerde yalnızca argüman sahibi kişilerin ilişkili oldukları siyasi parti ve aldıkları görev belirtilir.

 

Toplum içerisinde farklı bakış açılarıyla değerlendirilen fikirlere hassasiyetle ve önemle yaklaşılır. Bu konulara, insan hakları ile doğrudan veya dolaylı ilintili olan konu ve önermeler de dahildir. Nitekim Bref bu hakların ihlalini dolaylı yoldan ima eden kişilerin ürettiği argümanları da okuyucuyla buluşturur ancak; bunun karşısında onunla çelişecek argümanları da eklemek yayın ilkesi gereğidir. Burada amaç, insan hakkı ihlalini perçinleyen bir söyleme platform vermek değil; bu şekilde düşünen okuyucuları bu argümanın karşısındaki argümana bakarak, sorgulatmaktır, kritik düşünceyi tetiklemektir. Bununla beraber Bref, içeriklerinde belli bir kimliğe yöneltilen nefret söylemi, kişisel hakaret (ad hominem), hedef gösterme söylemlerine katiyen yer vermez.

 

Bref’in sunduğu ürünlerin yaratım süreci ve kaynakları tüm şeffaflığı ile okuyucuya açıktır. Kamuya açık bilgilerin dışında danışmanlık alınarak üretilen içeriklerde argüman sahibinin kimliği de açıktır. Takma isim, mahlas veya yanıltıcı bir ad kullanılmaz.

 

Bref’in hem kurumsal, hem de editoryal stratejisi Şiddetsiz İletişim ilkelerine dayanır. Şiddetsiz iletişim, anlaşmazlık içindeki tarafları empati ile anlama, ürettikleri argümanları kavrama, işbirliği zemini yaratma ve herkesin ihtiyacının gözetildiği ortak çözümler üretmeyi esas alır.

 

Şiddetsiz İletişim,

  • kendi değerlerimizden ödün vermeden karşımızdakini empati ile anlamaya,

  • karşımızdakini suçlamadan gerçek duygu ve ihtiyaçlarımızı açık yürekli bir dürüstlükle ifade etmeye odaklamaya yardım ederek,

  • ilişkilerimizin niteliğini temelinden düzeltmemize katkıda bulunur.

      (Kaynak: Şiddetsiz İletişim Türkiye Ağı)

 

Şiddet içeren argümanın içeriğe alınıp alınamayacağı editörlerin kararıdır. Eğer mevzubahis argüman bu şiddetli dil haricinde kurulamamışsa, okuyucuya bu dilin ve ifadenin şiddetli olduğu uyarısı verme kaydıyla derlemeye alınabilir.

Nihai hedef farklı renkten seslerin bir arada olduğu, bu seslerin ve düşüncelerin özgürce duyulabildiği, böylelikle demokratik ve çağdaş toplum hedeflerinin gerçekleştiği platformlar yaratmaktır. Bref bu amaç doğrultusunda yeni medya araçlarını yaratıcı şekillerde kullanarak gece gündüz çalışır.

Bref Ekibi